ការថែទាំកុមារ

គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឪពុកម្តាយជាច្រើនហើយការសម្រេចចិត្តអំពីជម្រើសនៃការថែទាំកុមារអាចជាការពិបាក។ ដើម្បីស្វែងរកការថែទាំកុមារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលនឹងបង្កើនការអភិវឌ្ឍនិងការរៀនសូត្ររបស់កូនអ្នកវាចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីកំណត់នូវភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គ្រួសារអ្នក។ ពិចារណាលើតំរូវការជាក់លាក់របស់អ្នកការទៅលេងនិងនិយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំកុមារនិងការនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយដទៃទៀតអាចជួយអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវ។

គ្មានរកឃើញលទ្ធផល

ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនអាចត្រូវបានរកឃើញ។ សូមព្យាយាមដិយធ្វើការកែប្រែការស្វែងរករបស់អ្នកឬប្រើកម្មវិធីរុករកដើម្បីកំណត់ទីតាំងខាងលើតំណែងនេះ។

បកប្រែ