ការកសាងភាពធន់នឹងរបួស មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងក្នុងគ្រាលំបាក។ ហេតុអ្វី? វាពិបាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដើម្បីទប់ទល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬស្ថានភាពឈឺចាប់។ នៅពេលទារកនិងកុមារជួបប្រទះភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរវាអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍនិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនិងវិធីនៃការតស៊ូពេញមួយជីវិត។ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តគាំទ្រនិងផ្អែកលើចំណុចខ្លាំងឪពុកម្តាយអាចជួយបង្កើតភាពធន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបទពិសោធន៍ឬស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់ខ្លួនគេនិងកូន ៗ ។

ធនធានអន្តោប្រវេសន៍

ធនធានអន្តោប្រវេសន៍

ធនធានជនអន្តោប្រវេសន៍ការភ័យខ្លាចការឃុំឃាំងនិងការនិរទេសរបស់ឪពុកម្តាយត្រូវបានបង្កើនឡើងដោយសកម្មភាពថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយបានក្លាយជាបញ្ហាអាទិភាពដែលជះឥទ្ធិពលដល់កុមារតូចៗនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅទូទាំង Los Angeles ។ គ្រួសារទាំងអស់រួមទាំង ...

ការកសាងភាពធន់៖ ធនធានដែលមានព័ត៌មានដើម្បីបន្ថយការប៉ះទង្គិច

ការកសាងភាពធន់៖ ធនធានដែលមានព័ត៌មានដើម្បីបន្ថយការប៉ះទង្គិច

ការពង្រឹងភាពធន់៖ ធនធានដែលមានព័ត៌មានដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចការធ្វើមាតាបិតានិងការអប់រំអេកូឪពុកម្តាយនិងការអប់រំស្វែងរកការគាំទ្រដល់សិទ្ធិរបស់កុមារចំពោះសុវត្ថិភាពខាងផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយផ្តល់ជូនថ្នាក់រៀនឪពុកម្តាយនិងកម្មវិធីសាលារៀន។ គ្លីនិកកុមារមន្ទីរកុមារ ...

បកប្រែ