ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ ១០១៖ វិធីជួយទារកនិងកុមារចេះដើរតេះតះជាមួយស្ត្រេសប៊ឺរីម៉ារីវីលៀមវិទូផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារភាពដំបូងនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ Los Angeles ។ ។