វិន័យ

គឺសំខាន់ណាស់ចំពោះការលូតលាស់របស់កុមារប៉ុន្តែការដឹងពីរបៀបនិងពេលណាដែលវិន័យអាចជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ឪពុកម្តាយ។ ការបង្កើតច្បាប់និងកំរិតច្បាស់លាស់ការបង្កើតផលវិបាកនិងភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របជាមួយនឹងការតាមដានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយកុមារឱ្យរៀនចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងគ្រប់គ្រងឥរិយាបថ។ វិន័យដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែជួយកែលម្អអាកប្បកិរិយានៅផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេវាបង្រៀនកូនឱ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តានតឹងនិងឧបសគ្គពេញមួយជីវិត។

គ្មានរកឃើញលទ្ធផល

ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនអាចត្រូវបានរកឃើញ។ សូមព្យាយាមដិយធ្វើការកែប្រែការស្វែងរករបស់អ្នកឬប្រើកម្មវិធីរុករកដើម្បីកំណត់ទីតាំងខាងលើតំណែងនេះ។

បកប្រែ