ជនពិការ

ជនពិការ

ហើយតំរូវការពិសេសមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយមុនដើម្បីទទួលបានជំនួយជំនាញដែលនឹងផ្តល់ឱ្យកូនអ្នកនូវការចាប់ផ្តើមល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិត និយាយជាមួយគ្រូពេទ្យកុមារអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកអំពីការពន្យារពេលដែលអាចកើតមានក្នុងការអភិវឌ្ឍរាងកាយការយល់ដឹងការទំនាក់ទំនងសង្គមឬជំនាញផ្សេងទៀតអាចជួយបាន។ គាត់អាចណែនាំអ្នកឱ្យទទួលបានការវាយតម្លៃឥតគិតថ្លៃអំពីបញ្ហាដែលអាចកើតមាននិងសេវាកម្មពិសេសសម្រាប់អន្តរាគមន៍ដំបូងសម្រាប់កូនរបស់អ្នកដែលមាននៅទូទាំង Los Angeles ខោនធី។

បកប្រែ