ល្បែងនិងសកម្មភាព

ល្បែងនិងសកម្មភាព

វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការរីករាយនោះទេ - វាក៏ជាមធ្យោបាយដ៏ល្អសម្រាប់កូនអ្នកដើម្បីអភិវឌ្ឍការសម្របសម្រួលការធ្វើទំនាក់ទំនងសង្គមការដោះស្រាយបញ្ហានិងជំនាញផ្សេងទៀត។ ពីការដោះស្រាយល្បែងផ្គុំរូបដល់ការធ្វើគម្រោងសិប្បកម្មច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងសុខភាពគ្រួសារនៅផ្ទះល្បែងគឺជា“ ការងារ” របស់កុមារជួយពួកគេឱ្យរៀននិងរីកចម្រើន។ ដោយមានល្បែងនិងសកម្មភាពចូលរួមទាំងចិត្តនិងរាងកាយមានអ្វីដែលរីករាយសម្រាប់គ្រួសារទាំងអស់នៅទីនេះ។

បកប្រែ