សុខភាពម្តាយ

សុខភាពម្តាយ

គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មុនពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។ ការថែទាំមុនពេលមានផ្ទៃពោះជួយស្ត្រីឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះដែលមានសុខភាពល្អកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃពិការភាពពីកំណើតនិងបញ្ហាផ្សេងទៀត។ ចាប់ពីការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំរហូតដល់បន្ទប់សំរាលកូនការថែទាំមុនពេលសម្រាលបង្កើនសុខភាពទាំងម្តាយនិងកូន។ ហើយនៅពេលទារកមកដល់ការមើលថែក្រោយពេលសម្រាលកូនអាចជួយឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អ។

បកប្រែ