សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត

សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត

វាមានសារៈសំខាន់ដូចសុខភាពរាងកាយនៅពេលនិយាយដល់ឪពុកម្តាយ។ ចាប់ពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេរហូតដល់ការថប់បារម្ភរហូតដល់ស្ត្រេសបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារទាំងមូល។ ការយល់ដឹងអំពីសញ្ញាព្រមានដែលអាចកើតមានទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារការយល់ដឹងពីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អារម្មណ៍និងអាកប្បកិរិយាហើយការដឹងថាជំនួយអាចមានសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តល្អប្រសើរអាចជួយបាន។

បកប្រែ