អក្ខរកម្ម

អក្ខរកម្ម

ចាប់ផ្តើមជាមួយភាសា។ ហើយជំនាញភាសារបស់ទារកចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍតាំងពីកំណើតតាមរយៈការសង្កេតនិងស្តាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់។ ការនិយាយការអាននិងការច្រៀងទៅកាន់ក្មេងចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់កើតមកធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជំនាញភាសានិងវាក្យសព្ទដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការរៀនសូត្រអាននិងសរសេរ។ អ្នកអាចជួយជំនាញអក្ខរកម្មរបស់កូនអ្នកឱ្យរីកចម្រើនតាំងពីដំបូង។

បកប្រែ