គំរូវិក្ក័យប័ត្រសំរាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ១៧-១៨ ការផ្តល់សំណងឡើងវិញ - ថ្លៃឈ្នួលផ្អែកតាមមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កម្រៃសេវាហ្វ្រេសលីលសម្រាប់សេវាកម្មហ្រ្វេដរេដឡឺយ។