អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់៖ នៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីខ្ញុំសូមផ្តល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយចំនួនលើការងាររបស់យើងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់កុមារនិងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ យើងបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយដោយចាប់ផ្តើមរលកដំបូងនៃជំនួយក្នុងការពង្រឹងគ្រួសារនិង ...