នៅពេលក្មេងប្រុសធំឡើងនៅ Bakersfield រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Armando Jimenez ជារឿយៗបានចំណាយពេលនៅភោជនីយដ្ឋានតូចរបស់គ្រួសារម៉ិកស៊ិក។ នៅទីនោះគាត់អាចរកឃើញពូរបស់គាត់អាយុប្រហែល ៥០ ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលើរនាស់ជាមួយនឹងវ៉ែនតារបស់គាត់នៅលើកញ្ចក់ទំព័រញូ ...