អាហាររូបត្ថម្ភ

អាហាររូបត្ថម្ភ

គឺជាគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទាំងរាងកាយនិងចិត្ត។ ការធ្វើឱ្យប្រាកដថាកូនរបស់អ្នកញ៉ាំរបបអាហារមានតុល្យភាពដែលរួមមានបន្លែផ្លែឈើស្រស់និងប្រូតេអ៊ីននឹងជួយឱ្យគាត់លូតលាស់ដល់សក្តានុពលដ៏ល្អបំផុតរបស់គាត់។ អាហារូបត្ថម្ភល្អនិងទំងន់ដែលមានសុខភាពល្អមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើសមត្ថភាពរបស់កូនអ្នកក្នុងការរៀនសូត្រសកម្មនិងមានសុខភាពល្អ។

បកប្រែ