ឪពុក

ឪពុក

បញ្ហា។ ហើយពួកគេមានបញ្ហាច្រើន៖ ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះបង្ហាញថាការចំណាយពេលជាមួយឪពុកធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការអភិវឌ្ឍភាសារបស់ទារកនិងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើការលូតលាស់ការអភិវឌ្ឍនិងភាពជោគជ័យរបស់កុមារ។ ហើយសូម្បីតែនៅពេលដែលឪពុកមិនរស់នៅជាមួយកូនក៏ដោយការសិក្សាបានបង្ហាញថាកុមារដែលមានឪពុកជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើនមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាតិចហើយទទួលបានពិន្ទុកាន់តែប្រសើរលើការប្រលងសិក្សា។

បកប្រែ