សូម្បីតែមួយជីវិតនៃការដឹងអំពីអ្វីដែលខុសវាមិនមានរហូតដល់ឪពុកខ្ញុំត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ (រួមទាំងកូន ៗ របស់គាត់) ការប្រើថ្នាំខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រឈមមុខនឹងភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងការចាប់ខ្លួនដែលគាត់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានរោគប៉ុស្តិ។ ។