ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ នៅថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងដំណើរកម្សាន្តទៅ ...