វាងាយនឹងដោះស្រាយភាពតក់ស្លុត” ។ ទាំងនេះគឺជាពាក្យដែលនិយាយដោយឧត្តមសេនីយគ្រូពេទ្យនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Nadine Burke Harris នៅវគ្គទី ២ នៃប្រធានបទ“ OWN Spotlight: Black Women OWN the Conversation” ស៊េរីថ្មីនៅ OWN: Oprah Winfrey Network ដែលមានតុមូលត ...