ដោយ Mia ​​Foreman មន្រ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី LA First First កុមារជាង ៥ លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឪពុកម្តាយម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយពួកគេទៅពន្ធនាគារឬពន្ធនាគារ។ នោះជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេង ២៨ នាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោម ១២៥ នាក់ប្រហែលជា ៣០ ឆ្នាំមុន។ សមាមាត្រនេះខ្ពស់ជាងក្នុងចំណោមខ្មៅក្រ ...