តើអ្វីជាការចាប់ផ្តើមល្អបំផុតហើយហេតុអ្វីវាសំខាន់? នៅក្នុងបទវិចារណកថានេះនាយកសហគមន៍ចាប់ផ្តើមល្អបំផុតលោករ៉ាហ្វាអែលហ្គូហ្សាឡេសមានប្រសាសន៍ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺផ្តោតលើការផ្តល់អំណាចដល់ប្រជាជនដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍វិជ្ជមានសម្រាប់កុមារតូចៗនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានរៀបចំផ្នែក ...