ធំឡើងក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ កន្លែងដែលនាងចូលចិត្តជាងគេនៅបាបារ៉ាអែនឌ្រូឌ្រូរស្គីនៅលើពិភពលោកគឺរថយន្ដភីកអាប់ម៉ាកវីវីឆ្នាំ ១៩៦៣ របស់ឪពុកនាង។ គ្រាដ៏សាមញ្ញក្នុងការបើកបរជុំវិញស្រុកកំណើតរបស់នាងគឺសានតាម៉ារីយ៉ារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងការអង្គុយក្បែរឪពុករបស់នាងធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិង ...