ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ សម្រាប់ First ៥ LA ដែលជា…