កាលពីក្មេងនៅធំនៅអូកលេនខាឡិនហ្គែនឌិនក៏មានការខូចខាតបន្តិចដែរ។ តើក្មេងមួយណាដែលមានក្រុមហ៊ុនដឹកយន្តហោះ GI Joe? គាត់បានរំ.ក។ ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង“ R” ការយល់ព្រមទិញឥវ៉ាន់របស់យើងគឺភាពទទេដែលកើតឡើងដោយឪពុកម្តាយរបស់គាត់ដែលនាំឱ្យមានការលែងលះនិងការផ្លាស់ប្តូរ។