រាយប៉ាយក្នុងចំណោមធ្នើការិយាល័យនិងជ្រុងតុរបស់ដានីយ៉ែលភីឌីណាគឺជាក្រដាសប្រាក់ដែលមានរាងគ្រប់ទំហំនិងពណ៌។ តាមពិតទៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់ការផ្អាកមួយដងសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង៖ តើនាងធ្វើអ្វីជាមួយសៀវភៅកត់ត្រាទាំងអស់នោះ? “ ទាំងនេះគឺជាទិនានុប្បវត្តិសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ខ្ញុំ” …