ភាពជាដៃគូសហគមន៍ល្អបំផុត Start-Watts-Willowbrook គឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏មានមោទនភាពនៃកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៥ នៃទីក្រុងឡូសអេនជឺលេសដែលបានកើតឡើងនៅឯស្កាយណូវ៉ាដស៍បណ្ឌិត្យសភានៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៣។ ឪពុកនិងគ្រួសារជាង ២៥០ នាក់នៅភាគខាងត្បូងអិល។ អេ។ ..