ដោយលោក Peter Barth នាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃកិច្ចការសាធារណៈនិងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលរបស់អ។ ស។ ប។ ៥ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះលោកអ៉ីឌីអាដូដូស្នងការ ៥ នាក់ដំបូងរបស់ LA បានពណ៌នាថាប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរជាការធ្វើអោយអ្វីៗដំណើរការបានប្រសើរហើយវិធីមួយដើម្បីធ្វើអោយអ្វីៗដំណើរការបានល្អគឺការផ្លាស់ប្តូរ ច្បាប់ ---