“ ប្រជាជនគោលដៅសំខាន់មួយក្នុងចំណោមផ្នែកសំខាន់បំផុតដោយសារតែពួកគេមានឋានៈទាបជាងគេគឺអ្នកថែទាំដែលទាក់ទង។ ភីធីអាយធីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកថែទាំភ្លាមៗនូវជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងឥរិយាបទដែលកុមារជួបប្រទះជាលទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍ដែលបណ្តាលមកពីភាពតក់ស្លុតដែល ...