អ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាខែសុខភាពមាត់ធ្មេញកុមារជាតិ៖ ការមានផ្ទៃពោះនិងការថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញមិនមែនជាហេតុផលដើម្បីពន្យាពេលថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញនោះទេទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភថាការព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យទារកមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ។ ខណៈពេលដែលការសិក្សាមានទំនាស់អំពីថាតើកម្លាំងពលកម្មមុនពេលអាច ...