ការធ្វើឱ្យយល់បានជំរឿនប្រជាជនអ្នកនិពន្ធនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបង្កើតជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីស្វែងយល់និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនអាមេរិកដែលកំពុងកើនឡើង។ ទោះយ៉ាងណានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបការព្រួយបារម្ភអំពីភាពឯកជននិងការប្រមូលទិន្នន័យបង្កភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនដល់ទីបញ្ចប់នេះ ...