ក្នុង​ការ​ប្រជុំ​លើក​ដំបូង​នៃ​ប្រភេទ​របស់​ខ្លួន First...