នៅពេលយ៉ូស្វេមានអាយុ ២ ឆ្នាំថាមពលខ្ពស់និងសម្បទារបស់គាត់សម្រាប់ការរៀនសូត្របានជំរុញឱ្យម្តាយដែលនៅផ្ទះរបស់គាត់ឈ្មោះម៉ាលេនខូលស្វែងរកកន្លែងមើលថែទាំពេលថ្ងៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋឡូសអង់ចាឡែសដែលអាចជួយបង្កើនការលូតលាស់របស់គាត់និងភ្ជាប់គាត់ជាមួយផ្សេងទៀត។ ...