រចនាសម្ព័នដែលបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យនឹងអនុញ្ញាតឱ្យតំបន់អាហ្វ ៥ ដំបូងគេទៅតំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពឈានមុខគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កុមារឡូសអេនជឺលេស - First 5 LA នៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនិងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥-២០២០ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។