នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ខាងក្រោមអ្នកមើលការខុសត្រូវ Kuehl ពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភដ៏ធំធេងរបស់នាងចំពោះកុមារខោនធី Los Angeles សេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងសម្រាប់ First 5 LA កំឡុងឆ្នាំ ២០១៦ និងក្រុមសុបិន្តរបស់នាងសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបតើឱកាសក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល LA ៥ ដំបូងមានន័យយ៉ាងណាចំពោះអ្នក? “ ខ្ញុំពិតជា ...