បញ្ហាអាកប្បកិរិយា

បញ្ហាអាកប្បកិរិយា

មិនមែនជារឿងចម្លែកទេតែអាចសាកល្បងភាពអត់ធ្មត់របស់ឪពុកម្តាយ! ជំហានដំបូងក្នុងការជួយកុមារឱ្យដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេហើយរៀនសម្របខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃគឺតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាប់លាប់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយអ្វីដែលមិនមាន។ លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងឥរិយាបទតាមរបៀបសមស្របតាមអាយុអាចជួយកុមារឱ្យមានសតិនិងកសាងទម្លាប់ល្អដែលនឹងជួយពួកគេឱ្យទទួលជោគជ័យក្នុងសាលារៀននិងជីវិត។

បកប្រែ