ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍

ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍

គឺជារឿងដែលទារកនិងកុមារភាគច្រើនធ្វើចាប់ពីការញញឹមរហូតដល់និយាយដល់ការដើរ – នៅអាយុនិងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នាតាំងពីទារកនិងកុមារភាព។ ខណៈពេលដែលកុមារម្នាក់ៗរីកចម្រើននិងរៀនតាមល្បឿនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សកម្មភាពនិងអាកប្បកិរិយាដែលអ្នកអាចរំពឹងថានឹងឃើញនៅពេលកូនអ្នកធំឡើង។ ការយល់ដឹងអំពីចំណុចសំខាន់ៗទាំងនេះអាចជួយអ្នកឱ្យដឹងថាកូនរបស់អ្នកកំពុងដើរលើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។

បកប្រែ