បញ្ហាកុមារភាពតូចគឺជាព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយ First 5 LA ស្តីពីការងាររបស់យើងនិងព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងបញ្ហាកុមារតូចៗ។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងគ្រួសារសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនិងប្រព័ន្ធដែលគាំទ្រពួកគេ។ ចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម! 

បកប្រែ