បញ្ហាកុមារភាពតូចគឺជាព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយ First 5 LA ស្តីពីការងាររបស់យើងនិងព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងបញ្ហាកុមារតូចៗ។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងគ្រួសារសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនិងប្រព័ន្ធដែលគាំទ្រពួកគេ។ ចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោម! 

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨

រង់ចាំតាមព័ត៌មានថ្មីៗពី First 5 LA ដោយជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពកុមារភាពរបស់យើងតាមរយៈការចុះឈ្មោះខាងក្រោម ។Early Childhood Matters គឺជាព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលមានរយៈពេលមួយខែក្នុងមួយខែដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវកំពូល ៗ ដែលកុមារនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះនៅ LA County និង កាលីហ្វ័រញ៉ា។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - វិច្ឆិកា ២០១៨

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - វិច្ឆិកា ២០១៨

រង់ចាំតាមព័ត៌មានថ្មីៗពី First 5 LA ដោយជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពកុមារភាពរបស់យើងតាមរយៈការចុះឈ្មោះខាងក្រោម ។Early Childhood Matters គឺជាព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលមានរយៈពេលមួយខែក្នុងមួយខែដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវកំពូល ៗ ដែលកុមារនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះនៅ LA County និង កាលីហ្វ័រញ៉ា។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩

រង់ចាំតាមព័ត៌មានថ្មីៗពី First 5 LA ដោយជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពកុមារភាពរបស់យើងតាមរយៈការចុះឈ្មោះខាងក្រោម ។Early Childhood Matters គឺជាព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលមានរយៈពេលមួយខែក្នុងមួយខែដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវកំពូល ៗ ដែលកុមារនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះនៅ LA County និង កាលីហ្វ័រញ៉ា។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

រង់ចាំតាមព័ត៌មានថ្មីៗពី First 5 LA ដោយជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពកុមារភាពរបស់យើងតាមរយៈការចុះឈ្មោះខាងក្រោម ។Early Childhood Matters គឺជាព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលមានរយៈពេលមួយខែក្នុងមួយខែដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវកំពូល ៗ ដែលកុមារនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះនៅ LA County និង កាលីហ្វ័រញ៉ា។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - សីហា ២០២០

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - សីហា ២០២០

សូមពិនិត្យមើលរឿងកុមារភាពនៅដើមខែនេះសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនិងរឿងរ៉ាវដែលជះឥទ្ធិពលដល់កុមារនិងគ្រួសារនៅខោនធីអិលធី។ ហើយត្រូវប្រាកដថាជាវនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានមួយខែម្តងដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩

រឿងកុមារភាព៖ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដែលមានរយៈពេលមួយខែម្តងរបស់ LA ៥ ដែលនាំមកជូនអ្នកនូវរឿងរ៉ាវថ្មីៗបំផុតទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារនិងគ្រួសារ។ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពនៅបាតកថាខាងក្រោម។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - មិថុនា ២០១៩

កុមារភាពម៉ាទីតស្ទេតបានភ្ជាប់និងទាន់សម័យជាមួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពី First 5 LA! ចុះឈ្មោះជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែរបស់យើងនៅបាតកថាខាងក្រោម។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ឧសភា ២០២០

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ឧសភា ២០២០

កុមារភាព MattersStay ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងទាន់សម័យជាមួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពី First 5 LA! ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែរបស់យើងនៅបាតកថាខាងក្រោម។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - មីនា ២០១៩

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - មីនា ២០១៩

កុមារភាពម៉ាទីតស្ទេតបានភ្ជាប់និងទាន់សម័យជាមួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពី First 5 LA! ចុះឈ្មោះជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែរបស់យើងនៅបាតកថាខាងក្រោម។

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកុមារភាពតូច - ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩

កុមារភាពម៉ាទីតស្ទេតបានភ្ជាប់និងទាន់សម័យជាមួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពី First 5 LA! ចុះឈ្មោះជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែរបស់យើងនៅបាតកថាខាងក្រោម។

បកប្រែ