វេជ្ជបណ្ឌិត Swilley គឺជាដៃគូគ្រូពេទ្យចូលនិវត្តន៍នៅ SCPMG (Kaiser Permanente) ដែលមានឯកទេសខាងជំងឺបេះដូងកុមារ។ នាងគឺជាជើងឯកសុខភាពផ្នែកសុខភាពនៅ Kaiser Downey និងជាសមាជិកនៃ American Academy of Pediatrics, American College of Cardiology និងសមាគមគ្រូពេទ្យស្ត្រីស្បែកខ្មៅ។ លើសពីនេះទៀត នាងគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Jenesse (មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ)។
បកប្រែ