សមធម៌ប្រណាំង

សមធម៌ជាតិសាសន៍គឺជាការប្រព្រឹត្ដដោយស្មើភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាលទ្ធផលលទ្ធផលនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនត្រូវបានកំណត់ដោយពូជសាសន៍របស់ពួកគេឡើយ។ ស្ថិតក្រោមសមភាពជាតិសាសន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបាននូវឱកាសអត្ថប្រយោជន៍និងឧបករណ៍ដូចគ្នា។ សមធម៌ជាតិសាសន៍មិនមែនគ្រាន់តែលុបបំបាត់ការរើសអើងឬការប្រព្រឹត្តិដោយអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយនិងប្រព័ន្ធដែលធានានូវភាពយុត្តិធម៌សំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ដើម្បីទទួលបានសមភាពពូជសាសន៍គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរាប់រយឆ្នាំដែលរើសអើងប្រជាជនតាមពូជសាសន៍ទាំងចេតនានិងមិនចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិងកែលម្អ។ ទោះបីការរីកចម្រើនយូរអង្វែងកើតឡើងយឺតក៏ដោយអ្នកអាចជម្រុញបុព្វហេតុនៃសមភាពជាតិសាសន៍តាមរបៀបជាច្រើន។

សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីអត្ថបទរបស់យើងនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីវិធីនិយាយជាមួយកូនអ្នកអំពីសមភាពនៃពូជសាសន៍ការចិញ្ចឹមកូនប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងរបៀបដែលអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអាចជួយជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបង្កើតសមធម៌សម្រាប់កុមារគ្រប់ពណ៌។

បកប្រែ