ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សាលារៀន

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សាលារៀនហើយឬនៅ?

ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតខួរក្បាលរបស់កុមារលូតលាស់ដល់ ៩០% នៃទំហំមនុស្សពេញវ័យ។ កូនរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមរៀនតាំងពីគាត់កើតមក។ ក្នុងនាមជាគ្រូដំបូងនិងសំខាន់បំផុតរបស់កូនអ្នកអ្នកអាចជួយគាត់ឬនាងរៀនបន្ថែមនិងត្រៀមទទួលបានជោគជ័យនៅសាលារៀនតាំងពីដំបូង។ ការច្រៀងការនិយាយនិងការអានទៅកាន់កូនតូចរបស់អ្នកគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការជួយឱ្យកូនអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជោគជ័យនៅសាលារៀន។

បកប្រែ