សុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាព

សម្រាប់កូនរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅផ្ទះ។ ផ្ទះរបស់ទារកនិងកូនអាចជួយការពារពីគ្រោះថ្នាក់និងរបួស។ ការត្រួតពិនិត្យសារធាតុគីមីនៅផ្ទះនិងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្វីៗទាំងអស់ពីថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតរហូតដល់ផលិតផលសំអាតគឺមិនអាចទៅដល់ក្មេងបានទេជួយការពារកូនអ្នក។ ហើយជាការពិតការត្រួតពិនិត្យមនុស្សពេញវ័យនិងបង្រៀនកុមារអំពីសុវត្ថិភាពតាំងពីដំបូងអាចជាការការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់។

បកប្រែ