ភាពតានតឹង

ភាពតានតឹង

គឺជាផ្នែកធម្មតានៃជីវិតប៉ុន្តែភាពតានតឹងហួសប្រមាណជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារ។ នៅពេលដែលឪពុកម្តាយស្ត្រេសកុមារក៏មានអារម្មណ៍តានតឹងផងដែរសូម្បីតែនៅក្នុងស្បូនសុខភាពរបស់ទារកត្រូវបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កម្រិតស្ត្រេសខ្ពស់របស់ម្តាយ។ ភាពតានតឹងដំបូងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់កុមារសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឥរិយាបថនិងការរៀនសូត្រ។ ឆ្លៀតពេលរៀនបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកនិងកូនអ្នកមានភាពប្រសើរឡើង។

បកប្រែ