របួស

ការកសាងភាពធន់នឹងរបួស មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងក្នុងគ្រាលំបាក។ ហេតុអ្វី? វាពិបាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដើម្បីទប់ទល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬស្ថានភាពឈឺចាប់។ នៅពេលទារកនិងកុមារជួបប្រទះភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរវាអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍនិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនិងវិធីនៃការតស៊ូពេញមួយជីវិត។ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តគាំទ្រនិងផ្អែកលើចំណុចខ្លាំងឪពុកម្តាយអាចជួយបង្កើតភាពធន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបទពិសោធន៍ឬស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់ខ្លួនគេនិងកូន ៗ ។

បកប្រែ