ម្ដាយដែលមានកូនបីនាក់ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលតេឡេវ៉ាសជាមួយអ្នកទស្សនានៅផ្ទះរបស់នាងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយុគសម័យគម្រប -២១

ម្ដាយដែលមានកូនបីនាក់ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលតេឡេវ៉ាសជាមួយអ្នកទស្សនានៅផ្ទះរបស់នាងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយុគសម័យគម្រប -២១

Jacqueline Cortez-Paz គឺជា ...
បកប្រែ