សប្តាហ៍ទី ៥ របស់ LA ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញគឺជាសេចក្តីសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍នៃព័ត៌មានកំពូល ៗ និងការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាកុមារភាពពីបណ្តាញព័ត៌មានធំ ៗ ប្លុកនិងអង្គការដៃគូ។ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានមួយសប្តាហ៍ម្តងនៅខាងក្រោមនេះ៖ បញ្ហាមុនៈថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១៖ ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់កុមារ…