ចំណុចសំខាន់ៗពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិការួមមាន៖ ការអនុម័តលើដំណើរការកែលម្អផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ; ការអនុម័តលើលទ្ធផលសម្រាប់កុមារនិងគ្រួសារនិងវិធានការណ៍ត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌផលប៉ះពាល់របស់ LA ទាំង ៥ ។ និងការផ្សព្វផ្សាយតិចតួចដោយការផ្សព្វផ្សាយតិចតួច ...