ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាពនិងការប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ First First LA បានបង្កើតគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីដើម្បីជួយណែនាំដល់ស្នងការនិងបុគ្គលិកអំពីរបៀបអនុវត្តតួនាទីរៀងៗខ្លួនតាមរបៀបប្រកបដោយសីលធម៌និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។

នៅក្រោមគោលនយោបាយនេះគណៈកម្មការត្រូវតែបោះឆ្នោតអនុម័តរាល់ការបន្ថែមការផ្លាស់ប្តូរឬការលុបចោលនូវថវិកាប្រចាំឆ្នាំ។

គោលការណ៍នេះពន្យល់ពីសិទ្ធិអំណាចអ្វីដែលនាយកប្រតិបត្តិនិងគណៈកម្មការមានទាក់ទងនឹងការកែប្រែថវិកាប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ។

គោលការណ៍នេះពន្យល់អំពីព័ត៌មាននិងកំណត់ត្រាអ្វីខ្លះដែលត្រូវរក្សាទុកដោយ First 5 LA និងរយៈពេលប៉ុន្មាន។ វាក៏ផ្តល់នូវការណែនាំអំពីវិធីបំផ្លាញព័ត៌មានតាមកាលបរិច្ឆេទ។

គោលការណ៍នេះកំណត់ពីការរាយការណ៍អំពីតុល្យភាពមូលនិធិនិងប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល។

គោលការណ៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ពន្យល់ពីរបៀបដែល First 5 LA ជ្រើសរើសអ្នកលក់ដែលផ្តល់ទំនិញ និងសេវាកម្មដល់អង្គការ។ សូម​យោង​ទៅ​ផ្នែក XI ។ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ LA 5 ដំបូង។   

គោលនយោបាយនេះពន្យល់ថាមូលនិធិ ៥ អេ។ អិល។ ទី ១ មិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជំនួសប្រាក់មូលនិធិទូទៅរបស់រដ្ឋឬមូលដ្ឋានដោយហេតុផលណាមួយឡើយ។

គោលការណ៍នេះកំណត់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងមូលហេតុដែលត្រូវជៀសវាង។

ក្នុងករណីដែល First 5 LA សំរេចចិត្តទទួលយកមុខតំណែងស្តីពីច្បាប់ឬសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតគោលនយោបាយនេះផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីដំណើរការសម្រាប់ការអនុម័តជំហររបស់ទីភ្នាក់ងារ។

គោលការណ៍នេះបង្កើតគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីឯកសណ្ឋានសម្រាប់សន្និសីទមូលនិធិ / ព្រឹត្តិការណ៍។
បកប្រែ